Highway

Dla Kursanta


Warunki przyjęcia na kurs:

 • Zanim udasz się do starostwa zapraszamy zrób badania lekarskie

 • Z zaświadczeniem lekarskim i zdjęciem udajemy się do wydziału komunikacji i zakładamy profil kandydata na kierowcę

 • Założony profil dostarczamy do naszego ośrodka i wtedy oficjalnie rozpoczynamy kurs

 • W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne można rozpocząć przed założeniem profilu

 • Kurs uważa się za rozpoczęty w dniu wypełnienia karty zgłoszenia


Jazdy na placu manewrowym

 • Jazdy są możliwe w każdym dniu tygodnia po wcześniejszym umówieniu się.

 • Umawiamy jazdy z wyprzedzeniem w biurze ośrodka lub telefonicznie

 • Jedna jazda w trakcie kursu bezpłatna, kolejne zgodnie z cennikiem

 • możliwość umówienia jazd dla kursantów z innych ośrodków

Warunki przyjęcia na kurs:

Kandydat na kierowcę musi spełniać następujące warunki:

 • osiągnąć odpowiedni wiek zgodny z obowiązującymi przepisami

 • posiadając Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK )

 • dokonać wpłaty zadatku w wysokości min. 300 zł za jeden kurs

 • Wypełnić kartę zgłoszenia i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO

 • Kurs uważa się za rozpoczęty po podpisaniu i złożeniu karty zgłoszenia w biurze OSK lub przesłaniu ją drogą elektroniczną.

2. Obowiązujące opłaty:

 • Cena kursu widnieje w cenniku znajdującym się w biurze OSK na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej, w zakładce cennik

 • Cena za kurs obowiązuje taka jak w dniu rozpoczęcia kursu

 • cena zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych

  • minimalną ilość godzin teoretycznych i praktycznych przewidzianych dla danej kategorii prawa jazdy

  • dostęp do programów szkoleniowych i egzaminacyjnych na sali wykładowej

 • Ceny kursów nie obejmują opłat za orzeczenia lekarskie i psychologiczne, chyba że w cenniku jest zapisane inaczej.

 • Płatność za kurs może być rozłożona na nieoprocentowane raty w OSK rozkładanych indywidualnie na czas trwania kursu

 • Jeżeli został wpłacony tylko zadatek, to przed rozpoczęciem zajęć praktycznych należy wpłacić kolejną ratę w wysokości co najmniej 300 zł, kolejne raty należy wpłacać sukcesywnie do końca kursu.

 • Opłaty regulowane są w biurze OSK lub przelewem na konto bankowe, numer konta udostępniamy na życzenie klienta 

 • Za uiszczone w biurze wpłaty Ośrodek wystawia paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę imienną lub na firmę.

Teoria:

 • 1 godzina zajęć teoretycznych to 45 minut godziny zegarowej

 • Osoby, które zdały egzamin teoretyczny państwowy przed rozpoczęciem kursu, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Szkolenie teoretyczne odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w biurze ośrodka. Zajęcia przeprowadzane są cykliczne.

 • Szkolenie teoretyczne jest obowiązkowe dla wszystkich za wyjątkiem tych kategorii gdzie, według ustawy, nie ma teorii lub kandydat ma zaliczony egzamin państwowy przed rozpoczęciem kursu.

 • Z zajęć teoretycznych zwolnieni są także kandydaci, którzy teorię zaliczyli w innym ośrodku szkolenia kierowców.

 • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym dla wymaganych kategorii

 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny

 • Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego kursant może podchodzić tylko raz dziennie

 • Po zakończonej części teoretycznej kursant może dalej uczestniczyć w zajęciach teoretycznych na wybranych tematach

 • nieobecność na zajęciach kursant musi nadrobić uczestnicząc w kolejnych zajęciach z tego samego tematu

 • kursanci którzy zakończyli część teoretyczną kursu lub mają zdany egzamin państwowy mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych


  Praktyka

 • szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanych teoretycznym egzaminie wewnętrznym teoretycznym lub po zdanym egzaminie państwowym teoretycznym

 • Szkolenie praktyczne obejmuje minimalną ilość godzin przewidzianą dla danej kategorii, za wyjątkiem wykupionych rozszerzonych pakietów.

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym

 • Nieobecność na zajęciach wcześniej nie zgłoszona instruktorowi lub w biurze OSK nie jest zaliczana do ilości zaliczonych zajęć, a kursantowi doliczana jest kara, wysokości kary naliczana jest przez przemnożenie ilości godzin nieobecności, przez stawkę według aktualnego cennika.

 • Nie ma możliwość odwołania jazd na kursach, które zlecone są przez instytucje i sporządzony został harmonogram zajęć.

 • Nie można odwołać jazd ze względu na warunki atmosferyczne niezależnie od rodzaju kursu.

 • Ośrodek posiada tylko pojazdy które są zgodne z obowiązującymi przepisami i kursant nie może odwołać jazd ze względu na rodzaj pojazdu.

 • Kursant może odstąpić od jazd bez żadnych konsekwencji, jeżeli pojazd jest niesprawny technicznie.

 Koniec kursu

 • Aby przystąpić do egzaminów wewnętrznych kończącego kurs, należy uiścić do końca całą ustaloną za kurs kwotę.

 • Egzaminy wewnętrzne kończące kurs obejmują zarówno egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny

 • Aby przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego kończącego kurs należy uprzednio zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny.

 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym praktycznym osoba szkolona może otrzymać komplet dokumentów uprawniających do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, a jego PKK zostaje zaktualizowany i zwrócony.

 • Osoba szkolona na życzenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

 • Osoba szkolona nie może otrzymać w/w dokumentów, jeśli nie uregulowała całości opłaty za kurs


 Jazdy doszkalające – uzupełniające – doskonalące

 • Po zakończeniu kursu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, każdy nasz Kursant może dokupić dodatkowe jazdy z wybranym instruktorem.

 • Kursanci innych ośrodków mogą wykupić dodatkowe jazdy po przedstawieniu zaświadczenia o ukończonym kursie lub udostępniając nam nr PKK, jeżeli jest zaktualizowany i widnieje w nim zapis o ukończeniu danego szkolenia.

 • Jazdy dodatkowe odbywają się na pojazdach szkoleniowych OSK PSZCZOŁKA

 • Osoby posiadające już prawo jazdy mogą realizować dodatkowe jazdy w naszym Ośrodku z Instruktorem techniki jazdy w tym również na pojeździe własnym

 • aby zajęcia dodatkowe się odbyły wymagana jest wpłata z góry, w Ośrodku lub wpłata na konto. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia dodatkowe do godziny 14.00 lub do tej godziny przedstawić w biurze dowód wpłaty.

 • Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana lub nie zostanie przedstawiony dowód wpłaty do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedniego zajęcia są automatycznie odwołane.

 • Jako dni robocze uznajemy każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ustanowionych świąt państwowych lub religijnych

7. Rezygnacja

 • w przypadku rezygnacji z kursu OSK Strażak potrąca się z niewykorzystanej części zadatek w wysokości 300 zł za jeden kurs

 • jeżeli kurs nie może się odbyć ze względu na ewidentną winę Ośrodka, zwrócona jest cała wpłacona kwota powiększona o zadatek.

 • Jeżeli kursant nie zgłasza się przez 24 miesiące od ostatnich zajęć kurs jest przerwany automatycznie, zostaje podliczony i zostaje wystawiony dokument rozliczenia

 • rezygnacja przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem zadatku w wysokości 300 zł od kursu.

 • rezygnacja podczas zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem zadatku w wysokości 300 zł od kursu oraz kwoty za zajęcia praktyczne wyliczonej w następujący sposób ( ilość zaliczonych zajęć praktycznych przemnożona przez cenę 1h zajęć dodatkowych według aktualnego cennika )